Emil Carlsen : <i>Setting sun</i>, ca.1930.
Emil Carlsen : <i>White water</i>, ca.1930.
Emil Carlsen : <i>Swell and clouds</i>, 1928.
Emil Carlsen : <i>Seascape</i>, ca.1920.
Emil Carlsen : <i>The heavens are telling</i>, ca.1918.
Emil Carlsen : <i>Sea and sky</i>, ca.1918.
Emil Carlsen : <i>Sunset on the coast</i>, ca.1918.
Emil Carlsen : <i>Sunrise over a foggy sea</i>, ca.1918.
Emil Carlsen : <i>Moonlight on a calm sea</i>, ca.1916.
Emil Carlsen : <i>Calm sea study</i>, ca.1914.
Emil Carlsen : <i>Moonlight on the sea</i>, ca.1914.
Emil Carlsen : <i>Under the sea</i>, ca.1913.